Aktualności

 

 

Dnia 16 lipca 2014r. przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pn.:

„Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, organizacja i prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotowie oraz organizacja mobilnych zbiórek odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny”.

Artykuł dostępny na stronie BIP pod adresem

http://zgkrajna.poznan.ibip.pl/public/?id=184997

 


 

Szanowni Państwo!

Wszystkie harmonogramy dostępne w zakladce "Harmonogramy odbioru".

 

Przypominamy również, że w roku 2014 opłat za odpady komunalne należy dokonywać na dotychczasowych warunkach na indywidualne konta bankowe podane w przesłanych wcześniej harmonogramach.

 

___________________________________________________________

Brak faktury za wywóz odpadów

 

W związku z licznymi pytaniami osób prowadzących działalność gospodarczą o wystawienie faktur VAT i rachunków za gospodarowanie odpadami komunalnymi Związek Gmin Krajny w Złotowie, informuje:

Opłata jaką Związek pobiera za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są pobierane od 1 lipca 2013 roku nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Związek nie prowadzi na rzecz obywateli, czy też firm sprzedaży oraz wykonywania usług, a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie jest sprzedażą czy wykonaniem usługi. Do opłat tych stosuje się art. 6 ust 12 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku z późn. zmianami   w myśl którego wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast przysługują uprawnienia organów podatkowych, które w obecnej sytuacji przejmuje Związek. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter podatku lokalnego, co również wyklucza możliwość wystawienia przez Związek faktur VAT.

Podstawą zaksięgowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób prowadzących działalność jest potwierdzenie uiszczenia opłaty na podstawie kopii deklaracji jaką złożyli deklarując kwotę do zapłaty oraz potwierdzenie dokonania wpłaty.