Biuro Związku Gmin Krajny
aleja Piasta 1, 77-400 Złotów, tel: 67 353 39 41

Kategorie

Uchwały Zgromadzenia ZGK za rok 2015

plik Uchwała Nr I/1/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr I/2/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr I/3/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2015-2018


  Załącznik Nr 1

 

  Załącznik Nr 2

 plik Uchwała Nr I/4/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2015


plik Uchwała Nr II/5/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2015 rok


plik Uchwała Nr II/6/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2015-2018


plikUchwała Nr III/7/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Zarządu Związku Gmin Krajny


plik Uchwała Nr III/8/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajnyplik Uchwała Nr III/9/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajnyplik Uchwała Nr III/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Związku Gmin KrajnyplikUchwała Nr III/11/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Związku Gmin Krajnyplik Uchwała Nr III/12/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Krajnyplik Uchwała Nr III/13/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie ustalenia dopłat uczestników Związku w związku z likwidacją zakładu budżetowego - Zakładu Usług Wodnych "Krajna"


plik Uchwała Nr III/14/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2015 rok

 

 

 

plik Uchwałą Nr IV/15/2015 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin - członków Zwiazku Gmin Krajny, w tym terminów i miejsc składania deklaracji

 


Załącznik Nr 1

 


plikUchwałą Nr IV/16/2015 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domku letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku 


plikUchwałą Nr IV/17/2015 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin - członków Związku Gmin Krajny

 

 


plikUchwałą Nr IV/18/2015 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2015 rok

 


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Załącznik Nr 3

 

plikUchwałą Nr IV/19/2015 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2015-2018

 


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2


plikUchwałą Nr IV/20/2015 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2014 rok Związku Gmin Krajny w Złotowie
plikUchwałą Nr IV/21/2015 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Krajny w absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2014
plikUchwała Nr V/22/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Związku Gmin Krajny

 


plikUchwała Nr V/23/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Krajny.


 


plikUchwała Nr V/24/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2016 

plik Uchwała Nr VI/25/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2015-2018.

 

 

plik Uchwała Nr VI/26/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2015 rok.

 

 

plik Uchwała Nr VI/27/2015  Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2016-2019.

 

 

plik  Uchwała Nr VI/28/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2016.


Uchwała Nr 21 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowieplik Uchwała Nr 22 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 03.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie oraz w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Związku Gmin Krajny z siedzibą w Zlotowie.plik Uchwałą Nr 23 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 03.07.2014 r. w sprawie współpracy w działaniach na rzecz edukacji ekologicznejplik Uchwałą Nr 24 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie współpracy przyjęcia Harmonogramu prac do wykonania w poszczególnych miesiącach w celu zlikwidowania Zakładu Usług Wodnych "KRAJNA" w Złotowie do dnia 31.12.2014 r. oraz planu finansowego likwidacji Zakładu Usług Wodnych "Krajna" w Złotowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 24

 

 

 

plik Uchwałą Nr 25 / 2014 Zarządu Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28.03.2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie za rok 2013r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25

 

 

 

plik Uchwałą Nr 26 / 2014 Zarządu Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09.06.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie wybrania logo Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie


 


plik Uchwałą Nr 27 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09.06.2014 r. w sprawie uchwalenia projektu zmian Załącznika numer 1 do Uchwały Numer X/33/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22.04.2013 roku Regulaminu utzrymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązującego na terenie Związku Gmin Krajny.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 27

 

 

 

plik Uchwała Nr 28 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09.06.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Biura Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie Andrzejowi Rucie oraz egzekutorowi Jolancie Tworek do wystawiania i podpisywania tytułów egzekucyjnych oraz do wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych w zakresie egzekucji należności pieniężnych w administracji oraz w zakresie egzekucji obowiązków niepieniężnych w administracji.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 28

 

 

 

plik Uchwałą Nr 29 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 14.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 000 euro na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, organizacja i prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotowie oraz organizacja mobilnych zbiórek odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny".

Uzasadnienie do Uchwały Nr 29

 

 

 

plik Uchwała Nr 30 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28.08.2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie za I półrocze 2014 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30

 

 

 

plik Uchwałą Nr 31 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 01.10.2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2014 rok

Uzasadnienie do Uchwały Nr 31

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31

 

 

 

plik Uchwała Nr 32 / 2014 Zarządu Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12.11.2014r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2015-2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32

 

 

 

plik Uchwała Nr 33 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12.11.2014r. w sprawie projektu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 33

 

 

 

plik Uchwałą Nr 34 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28.11.2014r. w sprawie wyboru przedstawiciela Związku Gmin Krajny w Złotowie do Rady Nadzorczej spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie.
plik Uchwała Nr 35 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie o zmianie uchwały Zarządu Związku Gmin Krajny numer 20/2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie udzielenia zaświadczenia egzekutorowi Jolancie Tworek zawierającego upoważnienie do wykonywania czynności egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności pieniężnych

 plik Uchwałą Nr 36 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie ustalenia "Rgulaminu udzielania zamówień publicznych w Związku Gmin Krajny w Złotowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro"

Załącznik - Regulamin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36

Załącznik Nr 2 do Uchwału Nr 36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 36

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 36

Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.