Biuro Związku Gmin Krajny
ul. Wawrzyniaka 4A, 77-400 Złotów, tel: 67 353 39 41

Kategorie

- Deklaracja o wysokości opłaty - obowiązująca od 01.04.2019r.

PIERWSZA DEKLARACJA


Tu pobierz druk deklaracji


Podstawa prawna:


Art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

„Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”

 


ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI


Zmiany danych zawartych w deklaracji dokonujemy wtedy gdy na nieruchomości zaistniałe zdarzenie mające wpływ na wymiar opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi np.: gdy zmienia się liczba osób zamieszkujących nieruchomość, przeznaczenie nieruchomości  itp.


Tu pobierz druk deklaracji

Tu pobierz druk wyjaśnienia do deklaracji

 

 

Podstawa prawna:


Art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

 „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana”

 

Art. 6m ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.”

 

Art. 6m ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:

1) zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca    w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;”

 

DEKLARACJA „ZEROWA”

 

Przypominamy, że właściciele nieruchomości (użytkownicy wieczyści, najemcy, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą) mają obowiązek poinformować tutejszy urząd o zaprzestaniu wytwarzania odpadów na danej nieruchomości poprzez złożenie deklaracji „zerowej” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, iż opłaty są nadal naliczane. Zwracamy uwagę, że sprzedaż nieruchomości i zgłoszenie deklaracji przez nowego właściciela nie zwalnia poprzedniego właściciela z powyższego obowiązku.


Tu pobierz druk deklaracji

Tu pobierz druk wyjaśnienia do deklaracjiPodstawa prawna:

 

Art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

 

„W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana”

 

Art. 6m ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach 

 (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.”

 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu innej osoby konieczne jest pełnomocnictwo, z którego jednoznacznie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności - pełnomocnictwo szczególne.


Pełnomocnik jest zobowiązany dołączyć do deklaracji oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.


Prawnie skuteczne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożone właściwemu organowi, jest ważne do momentu jego odwołania chyba, że co innego wynika z treści tego pełnomocnictwa.


Uwaga!


Jeśli przez „złożenie deklaracji” rozumiemy podpisanie się na deklaracji w imieniu właściciela nieruchomości, to do podpisania wymagane jest pełnomocnictwo szczególne. Obowiązek taki dotyczy wszystkich spraw podatkowych w tym spraw, do których stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej.


Pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania mocodawcy przed administracją samorządową, które nie zawiera wyraźnego stwierdzenia w tym zakresie, nie jest dokumentem uprawniającym do dokonywania czynności w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (jej podpisania, korygowania, itp.).

Zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw na stronie dostępny jest wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.


Tu pobierz druk pełnomocnictwa

do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL – 1P

 

Tu pobierz druk zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL-1

 

Tu pobierz druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1

 

Tu pobierz druk zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPL-1


Kiedy trzeba wnosić opłatę skarbową za pełnomocnictwo

 

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacać na konto Gminy Miasto Złotów

 (organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę Związku):

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Nr rachunku bankowego: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona przez Związek Gmin Krajny w Złotowie

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Pełnomocnictwo szczególne wymagane jest do podpisania deklaracji w imieniu właściciela nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:


Art. 80a.

„§ 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.
§ 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.
§ 2a. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.
§ 2b. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa może być złożone w formie dokumentu elektronicznego.
§ 2c. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składane w formie dokumentu elektronicznego podatnik, płatnik lub inkasent składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 3. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.
§ 4. W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.
§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji i wzory zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw, uwzględniając zakres pełnomocnictwa i dane identyfikujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz pełnomocnika, a także mając na celu uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa oraz pewność ustalenia zakresu działania pełnomocnika.”

 


 

PIERWSZA DEKLARACJA

Tu pobierz druk deklaracji

Podstawa prawna:

Art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                        (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

„Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”

 

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI

Zmiany danych zawartych w deklaracji dokonujemy wtedy gdy na nieruchomości zaistniałe zdarzenie mające wpływ na wymiar opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi np.: gdy zmienia się liczba osób zamieszkujących nieruchomość, przeznaczenie nieruchomości  itp.

Tu pobierz druk deklaracji

Tu pobierz druk wyjaśnienia do deklaracji

 

Podstawa prawna:

Art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                     (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

 „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana”

 

Art. 6m ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach                                      (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.”

 

Art. 6m ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                       (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:

1) zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca    w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;”

 

DEKLARACJA „ZEROWA”

 

Przypominamy, że właściciele nieruchomości (użytkownicy wieczyści, najemcy, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą) mają obowiązek poinformować tutejszy urząd o zaprzestaniu wytwarzania odpadów na danej nieruchomości poprzez złożenie deklaracji „zerowej” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, iż opłaty są nadal naliczane. Zwracamy uwagę, że sprzedaż nieruchomości i zgłoszenie deklaracji przez nowego właściciela nie zwalnia poprzedniego właściciela z powyższego obowiązku.

Tu pobierz druk deklaracji

Tu pobierz druk wyjaśnienia do deklaracji

 

Podstawa prawna:

Art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                            (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

 

„W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana”

 

Art. 6m ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach                                       (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.”

 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu innej osoby konieczne jest pełnomocnictwo, z którego jednoznacznie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności - pełnomocnictwo szczególne.

Pełnomocnik jest zobowiązany dołączyć do deklaracji oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

Prawnie skuteczne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożone właściwemu organowi, jest ważne do momentu jego odwołania chyba, że co innego wynika z treści tego pełnomocnictwa.

Uwaga

Jeśli przez „złożenie deklaracji” rozumiemy podpisanie się na deklaracji w imieniu właściciela nieruchomości, to do podpisania wymagane jest pełnomocnictwo szczególne. Obowiązek taki dotyczy wszystkich spraw podatkowych w tym spraw, do których stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej.

Pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania mocodawcy przed administracją samorządową, które nie zawiera wyraźnego stwierdzenia w tym zakresie, nie jest dokumentem uprawniającym do dokonywania czynności w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (jej podpisania, korygowania, itp.).

Zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw na
stronie dostępny jest wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej                   w postaci papierowej.

Tu pobierz druk pełnomocnictwa 

do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL – 1P

 

Tu pobierz druk zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL-1

 

Tu pobierz druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1

 

Tu pobierz druk zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPL-1

Kiedy trzeba wnosić opłatę skarbową za pełnomocnictwo (tu będzie wstawiony link: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/zalatwianie-spraw-firmowych-przez-pelnomocnika/kiedy-trzeba-wnosic-oplate-skarbowa-za-pelnomocnictwo)

 

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacać na konto Gminy Miasto Złotów

 (organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę Związku):

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Nr rachunku bankowego: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona przez Związek Gmin Krajny w Złotowie

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Pełnomocnictwo szczególne wymagane jest do podpisania deklaracji w imieniu właściciela nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:
Art. 80a.

„§ 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.
§ 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.
§ 2a. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.
§ 2b. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa może być złożone w formie dokumentu elektronicznego.
§ 2c. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składane w formie dokumentu elektronicznego podatnik, płatnik lub inkasent składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 3. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.
§ 4. W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.
§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji i wzory zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw, uwzględniając zakres pełnomocnictwa i dane identyfikujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz pełnomocnika, a także mając na celu uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa oraz pewność ustalenia zakresu działania pełnomocnika.”

 

 

Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.