Podstawą do opłaty jest deklaracja złożona przez właściciela nieruchomości.

 • Opłatę należy wnosić wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez Związek Gmin Krajny w Złotowie umieszczony w harmonogramie opłat w wysokości określonej w deklaracji.
 • Opłata za odpady traktowana jest jako podatek, dlatego też Związek Gmin Krajny w Złotowie nie wystawia żadnych faktur czy nakazów płatniczych.
 • Opłat należy uiszczać z dołu do ostatniego dnia miesiąca, którego opłata dotyczy czyli np. do 28 lutego za luty, do 31 marca za marzec, itd.
 • Wpłat można dokonać  za pośrednictwem przelewu bankowego, również elektronicznego lub przy pomocy przekazu pocztowego. Ponadto wpłat można dokonywać w Biurze Związku Gmin Krajny w Złotowie, ul.   Wawrzyniaka 4A w kasie - pokój nr 1.
 • Niewywiązanie się z obowiązku płatności w wyznaczonych terminach tj. do ostatniego dnia miesiąca, którego opłata dotyczy spowoduje konieczność naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki.
 • W przypadku uchylania się od płatności wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zgodnie z ordynacją podatkową.


Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają indywidualnego numeru konta bankowego proszeni są o pilny kontakt pod numerem telefonu (67) 353 39 41 lub osobisty w Biurze Związku Gmin Krajny w Złotowie, ul. Wawrzyniaka 4A.


Nieruchomości zamieszkane

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujace od 01.01.2023 r.

Mieszkańcy gmin: Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo i Złotów

Mieszkańcy gminy Miasto Złotów
Stawka 25,65 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość Stawka 27,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od nieruchomości.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujace od 01.04.2020 r.

Mieszkańcy gmin: Lipka, Łobżenica, Miasto Złotów, Tarnówka, Zakrzewo i Złotów

Mieszkańcy gminy Okonek
Stawka 25,65 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość Stawka 28,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od nieruchomości.

Nieruchomości niezamieszkane

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujace od 01.02.2022 r.
Pojemność pojemnika/worka w litrach Stawka
pojemnik 120 l. 20,50 zł
pojemnik 240 l. 41,00 zł
pojemnik 1100 l. 189,00 zł
pojemnik 7000 l. 1290,00 zł
worek 120 l. 20,50 zł

Wysokość opłaty
Nieruchomości zamieszkane
Opłata = stawka za gospodarowanie odpadami x liczba osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość (wykazanych w deklaracji)

Nieruchomości niezamieszkane
Opłata = stawka za pojemnik o danej objętości x liczba pojemników x częstotliwość opróżniania pojemników (wykazanych w deklaracji)

Opłata podwyższona
Nieruchomości zamieszkane
Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi dwukrotność ustalonej stawki tj. 51,30 zł/55,00 zł/ mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Nieruchomości niezamieszkane
Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik na odpady lub worek, jeżeli właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi dwukrotność ustalonej stawki tj.:

 1. pojemnik o pojemności 120 l – 41,00 zł
 2. pojemnik o pojemności 240 l – 82,00 zł
 3. pojemnik o pojemności 1100 l – 378,00 zł
 4. pojemnik o pojemności 7000 l – 2580,00 zł
 5. worek o pojemności 120 l – 41,00 zł

Domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujace od 01.01.2023 r. :

Wysokość opłaty

Ryczałt roczny wynosi 224,95 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłata podwyższona

Roczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi dwukrotność ustalonej stawki tj. 449,90 zł.