1.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Związku Gmin Krajny (PDF, 1MB)

2.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych położonych na terenie Związku Gmin Krajny (PDF, 1MB)

 
Oświadczenie o przystąpieniu do zorganizowanego przez Związek Gmin Krajny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i odbieranie odpadów komunalnych (PDF, 1MB)
3.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Krajny, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (PDF, 0.26MB)

4.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymiskładana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowepołożonych na terenie Związku Gmin Krajny (PDF, 1MB)

5.
Wniosek o zwrot nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF, 0.2MB)
6.
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (PDF, 0.1MB)
7.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzającego stan zaległości opłaty (DOC, 0.1MB)

 
Karta informacja do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie zagospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzającego stan zaległości opłaty (PDF, 0.1MB)