Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 399) , uprzejmie informujemy, że sprawy związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 573).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ze względu na zawartość substancji szkodliwych zarówno dla środowiska, jak i zdrowia, nie jest zaliczany do odpadów wielkogabarytowych.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddać do:

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
  • Gmina Lipka (teren przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej Lipka Sp. z o.o., ul. Spokojna 1, 77-420 Lipka)
  • Gmina Łobżenica (Rataje 8C, 89-310 Łobżenica)
  • Gmina Tarnówka (teren przy oczyszczalni ścieków, 77-416 Tarnówka)
  • Gmina Zakrzewo (teren oczyszczalni ścieków, ul. Wybudowanie, 77-424 Zakrzewo)
  • Gmina Miasto Złotów (Novago Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów)​​
Punktów sprzedaży:
  • Wymiana urządzania na nowe - do punktu sprzedaży można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że oddawany sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany, w przypadku dostarczenia nabywcy nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, dystrybutor zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy, pod warunkiem, że zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
Punktów serwisowych
  • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddać bezpłatnie do punktu serwisowego w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.