Dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia druku polecenia przelewu:

  • nazwa odbiorcy – Związek Gmin Krajny w Złotowie ul. Wawrzyniaka 4A, 77-400 Złotów
  • nr rachunku odbiorcy – indywidualny numer rachunku konta bankowego otrzymanego ze Związku,
  • kwota – należy wpisać kwotę, która została obliczona na podstawie złożonej/złożonych deklaracji,
  • nazwa zleceniodawcy – dane: imię i nazwisko/pełna nazwa, adres - Uwaga (w tym miejscu należy wpisać dane zobowiązanego do wniesienia opłaty),
  • tytuł płatności – "Opłata za gospodarowanie odpadami za miesiąc …." - WAŻNE!!! Uwaga (w tym miejscu należy wskazać za jaki(e) miesiąc(e) opłata jest uiszczana).
Wzory blankietów (przelew/wpłata gotówkowa):
 

Nr konta odbiorcy (zamiast 0 we wzorze) należy wpisać  indywidualny numer rachunku bankowego otrzymanego ze Związku na dokumencie o nazwie „Harmonogram opłat za odbiór odpadów komunalnych …."

Nr konta zleceniodawcy (zamiast 1 we wzorze należy wpisać swój nr konta bankowego zleceniodawcy, z którego dokonuje płatności)

Kwota słownie do zapłaty „dwadzieścia pięć złotych 65/100" – przykładowo opisana kwota do zapłaty opłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.