Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism, deklaracji lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180) Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346)

Związek posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie EPUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

Identyfikator ePUAP:
adres Elektronicznej Skrytki Podawczej na platformie ePUAP: /zgkrajnyzlotow/SkrytkaESP


W celu skorzystania z ESP Związku Gmin Krajny w Złotowie dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

1.
Instrukcja podpisywania ePUAP (1MB, PDF)

Formularze elektroniczne [aktywne druki PDF] Związku Gmin Krajny:

1.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN KRAJNY (PDF, 1MB)
2.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN KRAJNY (PDF, 1MB)
3.
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZORGANIZOWANEGO PRZEZ ZWIĄZEK GMIN KRAJNY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PDF, 0,26MB) - Druk obowiązujący do dnia 23.09.2021
4.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN KRAJNY, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (PDF, 1MB)
5.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE POŁOŻONYCH NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN KRAJNY (PDF, 1MB)

Acrobat Reader [aplikacja do pobrania ze strony producenta https://get.adobe.com/pl/reader/]- program niezbędny do prawidłowego wypełnienia powyższych dokumentów.

Adres e-mail urzędu: biuro@zgk.zlotow.pl


Reguły wysyłania załączników
Jako załącznik może być dołączony plik w formacie:.pdf (pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie są odrzucane automatycznie).