W poniedziałek 11 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu Związek Gmin Krajny podpisał umowę o dofinansowanie projektu:

„Budowa PSZOK na terenie gmin: Lipka, Łobżenica, Tarnówka i Zakrzewo, wraz z rozbudową systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadzeniem kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców”

nr RPWP.04.02.01-30-0008/17 w ramach:
Osi priorytetowej 4 „Środowisko”
Działania 4.2 „Gospodarka Odpadami”
Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Data rozpoczęcia projektu: 31-05-2016
Data zakończenia projektu: 31-12-2019

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 919 002,00 zł|
Kwota dofinansowania do: 1 217 498,67 zł

Krótki opis przedmiotu projektu

Przedmiotowy projekt polega na wybudowaniu czterech PSZOK zlokalizowanych w gminach Lipka, Łobżenica, Tarnówka oraz Zakrzewo, które swoim oddziaływaniem obejmują mieszkańców poszczególnych gmin, do tej pory nie mogących racjonalnie korzystać z PSZOK zlokalizowanego w Złotowie. Ponadto rozbudowano również system informatyczny do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi, głównie w zakresie umożliwienia pełniejszej kontroli odbiorów odpadów z poszczególnych nieruchomości (uszczelnienie systemu). Elementem uzupełniającym projektu jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjnej i edukacyjnej, polegającej na przeprowadzeniu łącznie w 100 sołectwach prelekcji dla mieszkańców Gmin należących do Związku Gmin Krajny. Dodatkowo przygotowane zostaną materiały edukacyjne w postaci wielostronicowych broszur i plakatów oraz kampania medialna obejmująca ogłoszenia prasowe, banery internetowe i spot telewizyjny.

Cele i rezultaty projektu

Projekt jest elementem systemu, wspierającym racjonalne gospodarowanie powstającymi odpadami komunalnymi, zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 roku. Dzięki ułatwieniu dostępu do infrastruktury typu PSZOK, oraz prowadzeniu działań zwiększających świadomość ekologiczną społeczeństwa, więcej odpadów nadających się do ponownego wykorzystania lub przetworzenia jest wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych. Działanie to bezpośrednio wiąże się ze wspieraniem gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjne.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lipce, Gmina Lipka