Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych 

Zgodnie z art. 6c ust 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469) Zarząd Związku Gmin Krajny informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje) podpisano dwie umowy – na poszczególne części zamówienia (cz. I, cz. II). Umowy zostały zawarte na okres od 01.01.2023 r. do 30.09.2024 r.

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonej na terenie funkcjonowania Związku Gmin Krajny, a która powstała w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Istnieje jednak możliwość wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek. W tym celu właściciel może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ucpg oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia (art. 6c ust. 3b ucpg).

Informację o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy opublikowano 01.04.2022r. na stronie internetowej Związku oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Wskazano w niej termin (do 15 czerwca 2022 r.) na odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość była wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia oraz złożenie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości był objęty tym systemem. Oświadczenia te są skuteczne od dnia, w którym zaczęły obowiązywać umowy, tj. od 01.01.2023 r. i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Właściciel nieruchomości nie może wystąpić z systemu w trakcie obowiązywania umowy. Nieruchomości niezamieszkane będą mogły zostać wyłączone z systemu tylko po ogłoszeniu informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na kolejne lata.