Zgodnie z Uchwałą Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin-członków Związku Gmin Krajny, Biuro Związku informuje, iż opłaty należy uiszczać z dołu do ostatniego dnia miesiąca, którego opłata dotyczy czyli np. do 28 lutego za luty, do 31 marca za marzec, itd.

 

UWAGA – niewywiązanie się z obowiązku płatniczego w wyznaczonych terminach spowoduje naliczenie odsetek za każdy dzień zwłoki.