Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej lub składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Art. 80 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 – dalej: op) mówi, że jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika.

W tym celu należy wypełnić druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji:

 - druk UPL-1P  (PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ) PDF

Złożenie pełnomocnictwa wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na rachunek bankowy Gminy Miasta Złotowa (al. Piasta 1, 77-400 Złotów) o numerze: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010 tytułem: Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (zgodnie z częścią IV załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142))

WAŻNE! Opłaty za udzielone pełnomocnictwo nie wnosi się, jeżeli:

  • pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu (część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142)

  • zostanie przedłożone zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art.7 ust. 5 ustawy o opłacie skarbowej).